Sobre nosaltres

PROPOSEM neix com una eina per a la renovació política sabent que
els partits polítics són un mitjà per a millorar la vida de les persones
en un ambient de pau, cordialitat, fraternitat, i de no-violència com a elements fonamentals per a la construcció de la societat.

● Ens oferim a les persones que tenen vetada la participació per
trobar-nos amb un sistema electoral basat en els partits polítics
que poden utilitzar-nos com a eina de participació.
● Ecologia i animalisme seran uns dels punts prioritaris de les
nostres activitats, ja que som conscients que la construcció
present de la humanitat no pot deixar de costat la preservació i
el respecte a l’ecosistema, als seus cicles de vida i a la seva
regeneració. El respecte als éssers vius per la seva condició
d’éssers autònoms i sensibles.
● Proposem la revolució de l’empatia i la simpatia com a motors
del canvi social per a heretar una sèrie de valors basats en
l’harmonia, l’equilibri, la sortida de les diferents formes
d’extractivisme, la implementació del decreixement del consum,
i el posar fi al consumisme com a motor econòmic de la societat.

Basant-nos en les mesures civilitzatòries i donant suport a les
ciutats igualitàries i en transició cap a una economia sostenible.
● La investigació i el desenvolupament els considerem l’impuls
que la nostra societat requereix com a alternativa a les
bombolles de sectors econòmics com el de la construcció i els
actius financers tòxics; per això aprofundirem en la societat del
coneixement per sobre d’estructures econòmiques obsoletes
que provoquen crisis cícliques. El poder del capital en mans dels
autònoms, l’empresa pública, petites i mitjanes empreses amb
preferència a les grans transnacionals tot evitant la
desmobilització de les empreses i el treball, la producció i la fuga
de capitals als paradisos fiscals.
● Treballarem contra el populisme com a factor ideològic per a
afrontar els fenòmens socials amb la profunditat que en
requereixen.
● Lluitarem per modificar totes las estructures classistes i racistes
de la societat fins a la seva eradicació, i perquè un dia aquestes
estructures “siguin tan sols el record d’una vella història”.
● Ciutadania plena mitjançant la participació de tots els actors
socials, integrant els tres grans fronts de la societat: ciutadania,
professionals, tècnics experts i autoritats dels poders de l’Estat
per a aconseguir una societat cohesionada.
● Lluitarem per cada un dels postulats de la Carta dels Drets
Humans que comprenen la Declaració Universal de Drets
Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i els seus

dos protocols facultatius. “Tots els humans som iguals en drets i
deures”.
● Les lluites per la salut, sanitat, els drets dels jubilats, una vida
plena digna en totes les seves etapes, les millores en educació
seran integrades en el nostre programa.

Treballarem la importància que cada tema es mereix en programes i
acords de l’organització, que estaran en constant canvi i evolució.

Sant Cugat

Propostes per a Sant Cugat
Abans de començar et recomanem llegir els
principis
Dona’ns aquí el teu preaval per a les eleccions del
2019
Presentem el Programa Electoral de Proposem
per les minories
El programa estarà sempre en concordança amb
els drets humans, els drets de la naturalesa i els
animals, i es construirà amb una visió des del
municipalisme i de les necessitats dels barris, fins

als requeriments que cal presentar a la Unió
Europea i als organismes internacionals.

En aquest document aterrem “La revolució de
l’Empatia”

Introducció

La força de la gent que se sent llunyana a la política
pot que ser que sigui la més gran del país. Aquesta
força, que és una força disgregada, no ha pogut
encaixar un projecte comú. Les persones que per
qualsevol condició se senten o s’entenen fora de la
majoria governant som en definitiva la força
principal dels barris, els pobles i les ciutats. Fins ara
hem romàs disgregats i per això hem permès que
petits grups de poder siguin els únics que
accedeixin a les regnes de l’Estat i de la funció
pública i privada. És hora de demostrar que les
minories són la força real aclaparadora i que no
només ens conformem amb la capacitat de poder
unir-nos, sinó que volem demostrar-nos que
podem treballar junts pel benefici de la humanitat.

És en aquesta unitat i amb aquest enteniment que
ens hi juguem el futur.

Hem decidit, aquells que no hem tingut veu o que
només l’hem tingut quan demanàvem permís als
poders econòmics i polítics, ja sigui a les ciutats,
comunitats o al Congrés, deixar de demanar permís
i fer sentir la nostra veu. Ens uneixen els principis
reflectits al web proposem.es i volem ja deixar de
tocar portes perquè s’atenguin els nostres desitjos i
necessitats, des d’ara en endavant nosaltres serem
els qui deixem la porta oberta a la participació i a la
igualtat.

Per a això haurem de dirigir les institucions, ja
siguin públiques o privades, segons la nostra
capacitat i no ser marginats per la condició que ens
concerneix. El pas que proposem ara serà el
d’incorporar-nos a les institucions públiques. Per
entrar a les institucions volem fer un treball seriós,
fora del circ mediàtic, fora de la proposta buida de
contingut i poc calculada. Volem usar l’experiència
dels bons elements que existeixen dins del que és
públic perquè les nostres propostes tinguin bases

sòlides, però que l’anàlisi de la realitat i del que és
possible no ens treguin la il·lusió i la necessitat de
treballar per un món millor, amb projectes que pot
ser que altres no s’atreveixin ni a somniar. Assumint
d’aquesta manera, en la mesura de les nostres
possibilitats, la responsabilitat que ens correspon
com a ciutadans, millorant-la constantment i
abrigant-nos d’allò que ja s’està fent bé, perquè de
fet, en la realitat, ja ha demostrat el seu bon
funcionament.

A continuació les propostes seran classificades pel
nombre de les que hem rebut i es passaran a
realitzar altres propostes específiques basades en el
nostre decàleg. Destaquem que el nostre programa
mai no serà un programa tancat, serà sempre un
programa viu i en constant millora, amb la qual
cosa no tindrem un inici i un final de l’aportació de
propostes i l’evolució de criteris.

1- Accedir a treballar en condicions d’igualtat i
dignitat.
2- No més desnonaments per part dels bancs.

3- Prohibir l’exportació d’armes a països en
conflicte.
4- Declarar en estat d’emergència humanitària les
fronteres de la UE.
5- Igualtat entre totes les persones.
6- Llibertat per a persones indocumentades que no
han comès cap delicte CIEs.
7- Màxima protecció de l’ecosistema, els animals
creant els drets de la natura.
8- L’economia i la justícia al servei de les persones.
9- La salut i l’educació garantida gratuïta i sense
pretextos per a tots i totes.
10- Jubilació digna als 60 anys.

1- Treball, empresa, innovació i tecnologia
En tractar-se d’un programa ecologista i animalista,
defensor dels drets humans, no donarem suport a
indústries contaminants que acabin amb la vida i
que transgredeixin els drets humans, como és el
cas de les empreses que descol·loquen els seus
treballadors, creen cooperatives falses i indústries
que aprofundeixen les relaciones laborals injustes.

Àmbit estatal
1- Equiparació dels drets dels autònoms al règim
general.

2- Obligatorietat perquè totes les àrees
professionals siguin regulades per un conveni bàsic
del sector al qual pertanyin.

3- Creació del règim especial de nanoempreses de
subsistència per a petits negocis i professionals que
no aconsegueixen facturar més de 2000 euros al
mes.

4- Equiparació de les PIMES als règims tributaris
europeus. Revisar

5- Foment tributari a les empreses dedicades a
reduir l’impacte mediambiental, els drets dels
animals i humans i la sostenibilitat econòmica de
ciutats i regions.

6- Eliminar el límit màxim en les aportacions a la
Seguretat Social.

Àmbit local

1- Unir la ciutat a la xarxes europees de ciutats per la
ciència, la tecnologia i la innovació, fomentant
l’intercanvi de coneixement I+D i inversió tractora,
tipus d’inversió que és necessària en la investigació i
desenvolupament de noves tecnologies.

2- Cursos de capacitació sobre drets laborals per a
les persones que treballen en serveis relacionats
amb l’Administració. Ampliable als treballadors de
les empreses privades.

2- Propostes sobre l’habitatge

D’àmbit nacional
1- Creació del Banc estatal i autonòmics de
l’habitatge per a la regulació del mercat, dació de
crèdits i gestió dels recursos estatals per a

l’habitatge, sanció als bancs privats per complir
amb l’article 47 de la Constitució espanyola.

2- Possibilitat de capitalitzar l’atur per a la compra
d'habitatge.

3- Poder capitalitzar l’atur cada dos anys per usar-lo
com a garantia i dipòsit per al lloguer en el mercat
immobiliari de lloguer públic o privat.

4- Paralitzar els desnonaments dels bancs, tenidors
de deute, fons voltors i d’institucions que han estat
rescatades per l’estat, fins a comprovar que les
persones afectades poden ser reubicades
adequadament i mostrin la seva conformitat, ja
sigui en el propi immoble o en un altre.

5- Potenciar polítiques de construcció d'habitatges
de lloguer social fent complir la llei catalana del sòl
2010 per la qual s’obliga a utilitzar un 20% de l’obra
nova per a pisos de protecció oficial i un 30% per a
sòl públic.

6- Crear la llei de responsabilitat bancària amb la
finalitat que els bancs posin a disposició de l’Estat
tot el seu parc immobiliari i el de les seves
empreses vinculades per a adoptar mesures entorn
a la gestió del parc immobiliari privat i poder
comprar els pisos per a protecció oficial en règim
de lloguer.

7- Revisar els criteris de les comunitats autònomes
respecte a la qualificació que se li dona al sòl per a
valorar els preus del metre quadrat de l'habitatge
de protecció oficial VPO i condicionar-lo a la realitat
dels barris amb la finalitat d'evitar preus de
l'habitatge poc realistes i evitar la gentrificació.

8- Garanties més elevades per al llogater a l'hora de
la devolució de l’aval.

Àmbit local
1- Fer complir el criteri que ja és llei en algunes
comunitats autònomes, per a què el 30% del sòl de
construcció nou sigui públic i el 20% de l'habitatge

construït sigui dedicat a pisos de protecció oficial,
tot primant el règim de lloguer basat en la renta de
les persones.
2- Crear l’oficina de pràctiques immobiliàries per a
denunciar males pràctiques que, tot i ser legals,
perjudiquen a les persones, como poden ser les
discriminacions a famílies amb infants, amb
animals o de baixos recursos econòmics; i també
detectar les bones pràctiques per a fomentar-les i
premiar-les.
3- Detecció i atenció psicològica a persones
afectades pels desnonaments per evitar els suïcidis
de les persones.
4- Obligació dels bancs d’entregar la llista dels seus
béns en possessió directa o indirecta per empreses
subsidiàries per fer un cens i detectar les persones
en perill d’exclusió social.
5- Prohibició perquè qualsevol persona que
exerceixi un càrrec polític o en relació a un partit
polític es vegi afavorit o afavorida per qualsevol
tipus de contractes de compravenda o lloguer en
relació amb l’empresa municipal d'habitatge
durant el seu període i dos anys després de

l'extinció de la seva relació. Això es fa per evitar
l’intercanvi de favors.

3- Ecologia i animalisme
Àmbit nacional

1- Drets de la naturalesa: la naturalesa passarà a ser
objecte de dret como ho són les persones. Amb
això, la naturalesa, el seu cicles de vida i la seva cura,
deixaran de ser un mer objecte de consum humà.
2- Negació de permís d’armes per a persones que
tenen antecedents de violència contra persones i
animals.

3- Creació de santuaris oficials per a animals i la
legalització de tots els santuaris existents.

4- Crear un centre estatal d’espècies confiscades en
la lluita contra el tràfic il·legal d’animals.

5- Creació d’un gran cos especial de policia
autonòmica i europeu d’elit dedicat als delictes
contra el medi ambient i els animals, a més de
reforçar-ne els existents. Organització de la policia
científica i cos de forenses per a la detecció
d’agressivitat contra els animals i les persones.
Els maltractadors d’animals poden convertir-se
també en maltractadors de persones, una de les
causes que motiva aquesta proposta de cara a la
defensa de persones i animals.

6- Fer efectiva la prohibició sobre el maltractament
d’animals en espectacles i amb fins lucratius.

7- Creació d’una llei marc estatal de defensa animal
complementària a l’autonòmica on s’apliqui
sempre la norma de major protecció.

8- Introduir a les escoles i col·legis els valors de
defensa de l’ecologia i la vida, començant per
formar els educadors i les educadores en aquest
sentit.

9- Crear el cens oficial d’animals domèstics, perquè
mitjançant els ajuntaments no existeixin animals
sense identificar.

10- Abolició dels espectacles de toros i que aquest
espectacle no estigui protegit per la Constitució.

11- Crear la llei marc contra l’obsolescència
programada.

12- Prohibició del fracking.

13- Multar els bancs que en la seva cartera de
negocis es lucrin de la contaminació, la
desforestació i la creació d’armes nuclears amb
multes iguales o superiors als seus ingressos per a
aquests negocis.

14- Impulsar el pla renova 2019-2050 per canviar tot
el parc automotriu per a vehicles d’“emissió 0”.

15- Internacionalitzar la creació d’un impost verd
per a la indústria contaminant. Així, les empreses
que vulguin vendre al país també hauran de
complir amb criteris de sostenibilitat.

16- Obligar les empreses que manegin recursos
energètics i recursos estratègics com ara aigua,
llum o comunicació a remetre les dades
estadístiques a les administracions públiques per
tal de crear projectes, programes i lleis per a
combatre el canvi climàtic.

17- Prohibició de la importació d’animals de raça.
Tan sols es podran importar i exportar animals per a
la seva adopció. Es limitaran els criadors d’animals
domèstics i es promourà la seva desaparició.

Àmbit local

1- Prohibició de la cacera d’espècies animals,
canviant-la per un control ètic de natalitat.

2- Continuar amb la construcció del centre
d’acollida d’animals.

3- Realitzar campanyes oficiales contra
l’abandonament dels animals. Els animals son
éssers i no materials de consum.

4- Fer un cens d’espècies dels municipis per saber-
ne quines existeixen i com protegir-les.

5- Creació d’un santuari, ja sigui en el municipi o
mancomunat amb altres municipis de la zona per a
l’acollida d’animals no protegits, ni en perill de
extinció, como poden ser cavalls, animals de granja
abandonats, micos, tigres i tots els animals que han
estat víctimes del tràfic.

6- Que l’Ajuntament es personi com a acusació
particular en casos de maltractament animal amb
la finalitat d’establir responsabilitats civils i penals.
Si és necessari, reforçar-ne el departament jurídic
en aquest sentit.

7- Creació d’una especialització de la policia local
per a defensa de l’ecologia i el benestar animal.

8- Reforçar el mal nodrit cos d’agents rurals.

9- Crear la Conselleria de Benestar Animal i Drets
de la Naturalesa.

10- L’Ajuntament no podrà contractar a aquelles
empreses que usen minerals de sang per a les
seves entrades.

11- Sant Cugat protecció del parc de Collserola,
especialment del sector de Torre Negra, assetjat per
grans interessos immobiliaris de l’empresa Núñez i
Navarro.

12- Regularització de les mines contaminants
defensant els ajuntaments contra les decisions
judicials que primen el dret al lucre privat per sobre

del medi ambient i la salut. Sant Cugat el cas
particular de la Pedrera Berta.

13- Campanyes de conscienciació perquè les
persones no contaminin amb tòxics nocius la xarxa
d’aigües servides i pluges.

14- Campanya d’eficiència sobre el consum per
reduir el nombre de deixalles. Al planificar millor la
compra estalviem diners i generem menys rebuig.

15- Fomentar i donar suport al programa pilot en
l’ús de pasturatge per a la neteja dels terrenys
susceptibles d’incendi.

16- Creació de la guia de protecció de la flora i la
fauna de la ciutat.

17- Seguir i aprofundir la detecció i l’aplicació d’un
tracte ètic als més de 1.200 gats abandonats en la
ciutat que es troben en condicions domèstiques en
carrers, salvatges o semisalvatges.

18- Començar la campanya per a la prohibició de la
venda d’animals i les bonificacions per als
adoptants.

19- Mesures més restrictives contra l'abocament de
material de construcció en llocs no autoritzats per a
aquesta finalitat.

20- Incrementar els controls naturals de plagues
como el mosquit tigre o la processionària*.

21- Senyalitzar adequadament els encreuaments de
camins d’animals, com ara eriçons o porcs senglars
per evitar accidentes amb les persones.

22- Introduir en les normes de construcció d’edificis
l’obligatorietat de preservar i fomentar amb
aplicacions addicionals la cria d’espècies protegides
com ara el falciot o els rats penats.

23- Fomentar la innovació energètica en les
instal·lacions i edificis més sostenibles.

24- Realitzar el pla 2019-2030 de revisió de les
estructures urbanes per a fomentar les bones
pràctiques energètiques i corregir les pràctiques
poc eficients.

25- Que l’Administració, en conjunt amb l’empresa
privada, engeguin les campanyes de consciència
per saber quins minerals i materials que utilitzem
comunament són contaminants i nocius per a la
salut.

26- Afavorir l’ús de plantes autòctones i no
al·lergògenes ni tòxiques en les àrees públiques de
la ciutat.

27- Crear la guia d’actuació, protocols i recursos per
saber què fer amb els animals abandonats, amb els
animals ferits i amb els que puguin causar un
perjudici per a les persones i altres animals.

28- Crear el pla 2019-2030 d’autoeficiència
energètica, en el qual se estudiïn les
característiques de la ciutat i s’apliquin normes per
a arribar a l’autoeficiència energètica i poder
comptar amb un plus energètic per a la venda.

29- Crear l’oficina d’anàlisi estratègic de les
contractacions público-privada per a potenciar les
empreses municipals eficients i sortir de l'anomenat
“model extractivista o rendista”, en el qual, per a
poder obtenir recursos per a la ciutat, la mateixa
ciutat es veu exposada a grans cotes de
contaminació. El cas més conegut és la construcció.

30- Potenciar el canvi de cicle de les ciutats a
ciutats pel coneixement i la ciència, potenciant la
indústria respectuosa amb el medi ambient.

31- Realitzar la campanya global en el municipi
contra la venda compulsiva d’animals, tant pel que
es refereix a campanyes de consciència com a
normatives que limiten aquestes pràctiques.

32- Limitar i deixar de contractar amb empreses
que usen tecnologia fabricada amb minerals de
sang que usin mà d’obra esclava en els països del
tercer món per a la seva extracció. Els minerals son
tungstè, tàntal, or i estany.
D’aquesta forma es farà efectiva la resolució de la
UE per evitar aquest tipus de pràctiques.

33- Crear el premi de les bones pràctiques
ecològiques i del benestar animal en la ciutat.
34- Implementar el sistema de devolució de residus
a canvi de diners en metàl·lic o rebaixa per l'envàs.
35- Implementar el sistema de recollida
d’excrements animals per a convertir-los en
compost, 100% biodegradable i reutilitzable.
4- Propostes sobre la tercera edat i la jubilació

Àmbit nacional?
1- Revaloració de les pensiones de fins a 30 mil
euros l’any en relació al cost de la vida real.

2- Unir l’Administració al Pla de les Nacions Unides
per a la Tercera Edat 2030.

Àmbit local
1- Crear el pla de senectut de la ciutat 2019-2030
amb la finalitat d’analitzar la demografia dels barris
on, per l’edat de la seva població, es requereixen
plans especials i obres d’infraestructura, així com
polítiques socials i d’habitatge adequades per a la
millora de la qualitat de vida de la població. També
adequar els plans pressupostaris per a aquestes
polítiques.

5- Propostes sobre migració

1- Derogació de tots els articles de la llei
d’estrangeria que atempten contra els drets
humans.
2- Declarar en estat d’emergència humanitària les
fronteres de l’Estat espanyol i per tant les de tota la
Unió Europea.

3- Prohibició de venda d’armes als països
transgressors dels drets humans i fer extensiva
aquesta prohibició als altres països de la UE.
4- Revisió i construcció d’un nou marc d’asil i refugi
tant en l’Estat com en la UE respectuós amb els
drets humans.
5- Il·legalització dels partits d’ideologia feixista de
l’estat.
6- Clausura dels Centres d’Internament de Migrants
a l’estat, que són presons per a innocents.
7- Creació d’un jutjat especialitzat en delictes d’odi i
discriminació, almenys un en cada Comunitat
Autònoma.
8- Dret a poder cotitzar a la Seguretat Social des de
l’exterior.
9- Dret a vots dels estrangers amb NIE en totes les
eleccions de l’Estat.
10- Descongelar i agilitzar els tràmits per a
l’obtenció de la nacionalitat espanyola.
11- Examen de nacionalitat real d’acord a la realitat
sociocultural i econòmica de les persones.

12- Equiparació de drets i deures entre la població
migrada i la població autòctona o arrelada.
13- Reconeixement de la ciutadania universal per als
espanyols quan surten del país i dels migrants quan
hi entren.
14- Equiparació de drets als ciutadans de països que
no disposen de convenis bilaterals i reciprocitat
diplomàtica.
15- Adquisició de la nacionalitat espanyola per dret
de sang i de naixement, és a dir que no només
siguin espanyols els fills d’espanyols, sinó també les
persones que neixen a Espanya.
16- Combat del tràfic de persones i en especial de
les màfies que trafiquen amb éssers humans en les
fronteres de la UE. Detecció de les xarxes i cloenda
de tots seus negocis directes e indirectes.
17- Fi de les detencions i investigacions pel color de
pell de les persones.
18- Regularització de les persones que es troben a
l’Estat espanyol.
19- Enfortiment de les relacions diplomàtiques amb
els països que aporten els principals grups

migratoris i dels quals Espanya és principal
exportadora de migració.
20- Salut universal per a totes les persones sense
discriminació per origen.
21- Creació de l’observatori autonòmic amb
coordinació estatal per als plans estratègics de
millora en les condiciones de vida i respecte dels
drets humans de les poblacions emigrades i
immigrades.
22- Creació de l’oficina del refugiat per atendre el
gran volum de demandes per part dels sol·licitants
de refugi i asil.
23- Permís de residència per arrelament social no
vinculat al permís de treball.
24- Renovació del permís de residència no vinculat
a la situació laboral de la persona.
25- Respectar el principi de no-discriminació en
l’accés als llocs de responsabilitat i càrrecs directius.
26- Agilitat i resposta no superior a tres mesos en
l’homologació de títols vinguts de l’estranger i
sol·licitar el mateix tracte d’agilitat a les
administracions receptores d’espanyols emigrants i
de títols concedits a Espanya.

27- Eliminar les concertines de la tanques a la
frontera.
28- Reformar tot el sistema de vigilància de les
fronteres anomenat frontex i forçar a la UE a tenir
una política fronterera respectuosa amb els drets
humans i de lluita contra les màfies basades en
acords i intel·ligència i no en la repressió de les
persones innocents que viatgen del sud al nord.

Àmbit local

1. Emissió automàtica del certificat d’integració,
respectant així el principi d’honor i
honorabilitat de la persona.

1. Posar a disposició les instal·lacions municipals
per als exàmens de nacionalitat.

1. Creació del padró sense domicili per a
persones que no tinguin un domicili fix.

1. Remoció dels funcionaris i funcionàries que no
compleixin els principis de respecte, equitat i
respecte de la cultura que es trobin en càrrecs
de responsabilitat respecte a la migració.

1. Possibilitat de qualificar i valorar als
funcionaris que treballen en l’Administració
local en àrees sensibles amb persones en risc
d’exclusió social.

5- Propostes sobre la justícia

1. Creació dels jutjats especialitzats en delictes
d’odi i discriminació.
2. Reforçar i dotar de pressupost real el servei
d’advocats d’ofici per a garantir la defensa
universal.

6- Propostes sobre salut i sanitat

1- Garantir la salut universal en l’Estat espanyol.

2- Crear l’entitat de control de les empreses de salut
privada, amb la finalitat d’evitar abusos en el sector,
com falses altes, explotació laboral, abusos en les
cobertures i els contractes amb la mútua,
discriminació per “malalties preexistents” i copiar i
estandarditzar les bones pràctiques.

There are currently no comments.